CCN có một Ban điều hành để điều hành các hoạt động của mạng lưới nhằm đạt được mục tiêu chung. Cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ của Ban điều hành như sau:

Ban điều hành gồm 05 thành viên là các tổ chức thuộc mạng lưới CCN;
Nhiệm kỳ hoạt động của Ban điều hành là 03 năm. Ban điều hành do các tổ chức thành viên bầu thông qua hội nghị toàn thể hàng năm của CCN.

Ban điều hành lâm thời hiện nay của mạng lưới gồm các tổ chức:

 • Malteser International (MI)
 • Nowegian Church Aid (NCA)
 • Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung, Đại học Nông Lâm Huế (CRD)
 • Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài nguyên (CORENARM)
 • Trung tâm Bảo tồn Đa dạng Sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet)

Chức năng, nhiệm vụ của Ban điều hành:

 • Dự thảo kế hoạch thực hiện các hoạt động của CCN
 • Điều phối các thành viên để tổ chức thực hiện chiến lược, các hoạt động của mạng lưới
 • Phát triển mạng lưới bền vững
 • Thúc đẩy và huy động nguồn lực tài trợ cho mạng lưới, cộng đồng
 • Xem xét kết nạp và hủy bỏ tư cách thành viên
 • Dự thảo/cập nhật qui chế
 • Giám sát việc quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ thông qua mạng lưới của các tổ chức thành viên

Tổ chuyên môn: Ngoài Ban điều hành, CCN sẽ thành lập các tổ chuyên đề/chuyên môn khác nhau để giúp các tổ chức thành viên trao đổi, chia sẻ thông tin chuyên sâu hơn.

Chức năng, nhiệm cụ của tổ chức điều phối
Tổ chức điều phối do Ban điều hành bầu có nhiệm kỳ 1 năm. Tổ chức điều phối có trách nhiệm thay mặt Ban điều hành để điều hành các hoạt động của CCN với các chức năng, nhiệm vụ cụ thể như sau:

 • Thay mặt Ban điều hành điều hành tất cả các hoạt động của CCN trong năm
 • Dự thảo chương trình và tổ chức các cuộc họp định kỳ
 • Viết báo cáo tổng kết năm, các cuộc họp định kỳ của mạng lưới
 • Báo cáo tài chính của mạng lưới
 • Kết nối với các mạng lưới khác và các đối tác liên quan
 • Tiếp nhận và chia sẻ thông tin cho các thành viên