Mạng lưới Biến đổi khí hậu tại miền Trung (CCN) được thành lập nhằm mục đích liên kết và huy động các nguồn lực nhằm góp phần giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương và tăng cường khả năng chống chịu của các cộng đồng miền Trung trước những tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu. Các mục tiêu cụ thể của mạng lưới gồm:

 • Là một diễn đàn để chia sẻ thông tin và kinh nghiệm về biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai ở khu vực miền Trung cho những cá nhân và tổ chức có quan tâm
 • Nâng cao năng lực về ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho những thành viên trong mạng lưới.
 • Hỗ trợ cộng đồng nâng cao năng lực và nhận thức trong ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

Vận động chính sách về biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Thành viên của mạng lưới là các cá nhân và tổ chức phi chính phủ (trong nước và quốc tế), các tổ chức xã hội dân sự có tư cách pháp nhân và các cơ quan nhà nước có quan tâm đến mục đích và các mục tiêu của CCN, tự nguyện và có đơn đăng ký
tham gia.

CCN đưa ra qui chế hoạt động như sau:

 • Tuân thủ pháp luật của Việt Nam
 • Tự nguyện tham gia
 • Bình đẳng và dân chủ
 • Công khai minh bạch hoạt động và tài chính
 • Các thành viên của CCN là tổ chức phải có tư cách pháp nhân
 • Các thành viên là cá nhân cần phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự (thể
 • nhân) cần người giới thiệu, tổ chức bảo trợ
 • Cam kết chấp hành qui chế của mạng lưới