1. Mục đích
CCN được thành lập với mục đích liên kết và huy động các nguồn lực khác nhau nhằm góp phần giảm nhẹ tính dễ bị tổn thương, tăng cường khả năng chống chịu của cộng đồng trước những tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu.

2. Các mục tiêu cụ thể
Các mục tiêu cụ thể của CCN trong 5 năm tới bao gồm:

  • Là một diễn đàn để chia sẻ thông tin và kinh nghiệm về biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai ở khu vực miền Trung cho những cá nhân và tổ chức có quan tâm
  • Nâng cao năng lực về ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai cho những thành viên trong mạng lưới.
  • Hỗ trợ cộng đồng nâng cao năng lực và nhận thức trong ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai.
    Vận động chính sách về biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai.