Qui định về sinh hoạt, hội họp và viết tin

Hội họp:

  • Họp quý: Định kỳ một quý/lần vào tuần thứ nhất hoặc thứ hai của tháng đầu tiên trong quý.
  • Họp năm: Tổng kết năm và lập kế hoạch của mạng lưới vào tháng 12 hàng năm.

Ngôn ngữ sinh hoạt của mạng lưới: sử dụng song ngữ Việt-Anh.

  • Tiếng Việt: do các tổ chức phi chính phủ Việt Nam phụ trách
  • Tiếng Anh: do các tổ chức phi chính phủ quốc tế phụ trách và biên dịch (nếu có).

Quy đinh viết tin, bài:

  • Định kỳ mỗi thành viên mạng lưới sẽ gửi 1 tin/bài/quý về các các hoạt động của tổ chức mình cho Ban điều hành CCN.
  • Ban điều hành có trách nhiệm phân công thành viên biên tập, chỉnh sửa và đăng tải lên trang web của CCN, tạp chí. Mỗi tháng ít nhất có 3 bài viết/bản tin được đưa lên trang web của mạng lưới và CCWG Hà Nội.

Qui định về kết nạp, hủy bỏ tư cách tổ chức thành viên

Bất kỳ các tổ chức Phi chính phủ Quốc tế/Phi chính phủ Việt Nam/Tổ chức thuộc khối nhà nước/Tổ chức xã hội dân sự hoặc cá nhân có lĩnh vực hoạt động liên quan, có quan tâm đến mục đích và các mục tiêu của CCN đều có thể đăng ký tham gia vào CCN.

Việc kết nạp các tổ chức thành viên sẽ được tiến hành thường xuyên tại các cuộc họp định kỳ với sự đồng thuận của đa số các tổ chức thành viên Ban điều hành CCN

Các tổ chức có nhu cầu gửi đơn, các thông tin giới thiệu về tổ chức (theo mẫu) để đăng ký tham gia vào mạng lưới.
Hủy bỏ tư cách thành viên:

  • Khi thành viên tự nguyện nộp đơn xin ra khỏi CCN
  • Thành viên vi phạm qui chế hoạt động của CCN
  • Khi tổ chức thành viên có những hoạt động đi ngược lại mục tiêu, nhiệm vụ, nguyên tắc hoạt động của Mạng lưới.

Thay đổi qui chế

Việc thay đổi Quy chế này được thực hiện khi có các nội dung không còn phù hợp với thực tế hoạt động hay chiến lược của Mạng lưới,

Việc thay đổi Quy chế do Ban điều hành hoặc do các tổ chức thành viên đề xuất và được tập thể Ban điều hành nhất trí,

Quy chế có thể được thay đổi một phần hoặc toàn bộ trong cuộc họp hàng năm. Ban Điều hành sẽ trình nội dung thay đổi tại cuộc họp toàn thể thành viên mạng lưới. Việc thay đổi sẽ có hiệu lực khi ít nhất 2/3 số thành viên mạng lưới tán thành./.

Quy chế này được tất cả các thành viên của CCN thảo luận nhất trí và thông qua. Qui chế sẽ được ban điều hành CCN định kỳ (hàng năm) xem xét để cập nhật, bổ sung cho phù hợp với mục đích và mục tiêu của mạng lưới./.